Dziś jest: 17-06-2024         Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Straż Miejska w Trzebnicy
IMG1.jpegIMG2.jpegIMG3.jpegIMG4.jpegIMG5.jpeg

Kierunki Działań

Zgodnie z wytycznymi Burmistrza Gminy Trzebnica Straż Miejska w Trzebnicy przyjmuje do realizacji następujące kierunki działań:

 1. Kontrola obejścia placówek szkolnych, oświatowych i kulturalnych w celu identyfikacji i przeciwdziałaniu występującym zagrożeniom.
  1. kontrola bezpośredniego otoczenia budynków szkolnych i innych miejsc zwyczajowego gromadzenia się nieformalnych grup młodzieży w celu zapobiegania przypadkom dewastacji mienia i innym zachowaniom niezgodnym z zasadami przestrzegania porządku i spokoju publicznego;
  2. prowadzenie działań prewencyjnych w rejonach placówek oświatowo - wychowawczych, gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń, jak: wymuszenia, pobicia, bójki i rozboje, dewastacje mienia oraz aktywna działalność handlarzy narkotyków;
 2. Realizacja programów edukacyjno - profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą pn.:
  1. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły
  2. Bezpieczne wakacje
  3. Bezpieczne ferie zimowe
 3. Kontrola miejsc przebywania nieformalnych grup młodzieżowych w innych miejscach publicznych w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa i zasad współżycia społecznego.
 4. Przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku publicznego w związku ze sprzedażą oraz podawaniem napojów alkoholowych poprzez między innymi:
  1. kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obejmujące:
   • przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim oraz nietrzeźwym;
   • obowiązek zamieszczania informacji o szkodliwości spożywania alkoholu;
   • spełnianie innych wymogów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  2. egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
  3. zapobieganie popełnianiu nieobyczajnych wybryków;
  4. umieszczanie nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień lub doprowadzanie do miejsca zamieszkania w związku zagrożeniem życia i zdrowia ich lub innych osób.
 5. Współpraca z mieszkańcami Gminy, m. in. poprzez:
  1. udział Strażników w spotkaniach z mieszkańcami;
  2. upowszechnianie informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz podejmowanych działaniach.
 6. Współpraca z Policją na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Trzebnica, w szczególności poprzez:
  1. wymianę informacji o występujących na danym obszarze zagrożeniach w zakresie zakłócania spokoju i porządku publicznego;
  2. współdziałanie przy zabezpieczaniu miejsc popełniania przestępstw i wykroczeń;
  3. wzajemne konsultacje doskonalące metody współpracy;
  4. koordynowanie rozmieszczenia służb patrolowych Policji i Straży Miejskiej z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie;
  5. prowadzenie wspólnych działań kontrolno-prewencyjnych.
 7. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy w zakresie uprawnień posiadanych przez Straż Miejską.
 8. Przeciwdziałanie przypadkom zanieczyszczania terenów zieleni i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych.
 9. Kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami.
 10. Kontrola przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie posiadanych uprawnień.
 11. Koordynacja działań z organizatorami i służbami porządkowymi w zakresie zapewnienia spokoju i porządku w trakcie odbywających się na terenie Gminy imprez, wydarzeń kulturalnych, oficjalnych wizyt, itp.
 12. Stała współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 13. Zbieranie informacji o osobach bezdomnych, miejscach oraz warunkach przebywania celem udzielania potrzebującym pomocy.