Dziś jest: 17-06-2024         Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Straż Miejska w Trzebnicy
IMG1.jpegIMG2.jpegIMG3.jpegIMG4.jpegIMG5.jpeg

Mandat Karny

Postępowanie mandatowe
Postępowanie mandatowe jest najbardziej uproszczonym trybem postępowania w sprawach o wykroczenia.
Postępowanie mandatowe jest zastępcze w stosunku do postępowania przed sądem w sprawach o wykroczenia. Warunkiem jego zastosowania jest zgoda wyrażona przez sprawcę popełnionego czynu. Odmowa przyjęcia mandatu karnego powoduje obligatoryjnie skierowanie do sądu wniosku o ukaranie.

Rodzaje mandatów
Zgodnie z art. 98. Ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r., w postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:

gotówkowego - wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który go nałożył.
Mandat karny gotówkowy może być stosowany jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium RP lub nie posiadającej stałego miejsca zamieszkania lub pobytu. Mandat staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny (jedynie w polskiej walucie) funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

kredytowanego - wydawanego ukaranemu za pokwitowaniem odbioru
Mandatem karnym kredytowanym może być nałożona grzywna wobec osoby, która nie podlega ukaraniu mandatem karnym gotówkowym.
Mandat karny kredytowany zawiera pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Mandat staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru. Osoba, na którą nakładana jest grzywna w drodze mandatu karnego kredytowanego ma prawo do odmowy jego przyjęcia.

Mandat karny może zostać przesłany również przesyłką poleconą pod warunkiem wcześniejszego złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie takiego mandatu. Termin uiszczenia mandatu (7 dni) biegnie w takim przypadku od dnia odebrania przesyłki zawierającej odcinki mandatu.

zaocznego - wydawanego w przypadku stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na  mejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość, co do osoby sprawcy
Mandat funkcjonariusz pozostawia w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać. Osoba ukarana na podstawie pozostawionego mandatu jest informowana, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia może uiścić grzywnę. Skutkiem jej nieuiszczenia w tym terminie jest skierowanie sprawy do rozpoznania przez Sąd Rejonowy. Mandat staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.
 
Wysokość grzywny w drodze mandatu karnego
W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 do 500 złotych.
W przypadku zbiegu przepisów ustaw - do 1000 złotych.
Wysokość grzywny zależy też od sankcji określonej za poszczególne wykroczenia.

Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane wykroczenia  określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  zwany "taryfikatorem".
 
Odmowa przyjęcia mandatu
Zgodnie z art. 99. Ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r., w przypadku odmowy przyjęcia prawomocnie wystawionego mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, obligatoryjnie kierowany jest do sądu wniosek o ukaranie.
 
Uchylenie mandatu
Zgodnie z art. 101. Ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r., prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, który musi być złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.
Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest wyłącznie sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna – W przypadku mandatów Straży Miejskiej w Trzebnicy właściwy jest Sąd Rejonowy w Trzebnicy. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na wyznaczonym posiedzeniu. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

Uiszczenie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego 
Mandat karny nałożony przez Straż Miejską w Trzebnicy można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Trzebnicy przy Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, na poczcie, w banku lub przelewem internetowym.
 

Rozłozenie grzywny na raty

Rozłożenie grzywny nałożonej przez funkcjonariusza Straży Miejskiej w Trzebnicy jest możliwe na pisemny wniosek osoby ukaranej zlożony do Burmistrza Gminy Trzebnica. Wraz z wnioskiem należy złozyć dokumenty poświadczające wysokość osiąganych dochodów oraz stan majatkowy osoby ukaranej.  Wniosek wymaga również wniesienia opłaty skarbowej w wysokosci 10zł.  Rozpatrzenie wniosku następuje w formie decyzji.  


Dane do przelewu:
Nr konta: 8895 9100 0420 0100 0044 3101 28
Gmina Trzebnica pl. Marsz. J. Piłsudskiego 155-100 Trzebnica
W tytule wpłaty należy wpisać serię, numer mandatu oraz dane ukaranego (imię, nazwisko).