Dziś jest: 11-07-2020         Imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi
Straż Miejska w Trzebnicy
IMG1.jpeg IMG2.jpeg IMG3.jpeg IMG4.jpeg IMG5.jpeg

List anonimowego Czytelnika

Treść otrzymanego maila:
 
"Witam serdecznie,
 
poniżej przesyłam list do redakcji, który kilka dni temu do naszej redakcji przesłał nasz Czytelnik. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań:

Dzień dobry. 
Zwracam się z prośbą o weryfikację zadań Straży Miejskiej w Trzebnicy. Zapoznałam się z wytycznymi Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica, która nakłada na Straż Miejską min.:
 
-Kontrolę miejsc przebywania nieformalnych grup młodzieżowych w innych miejscach publicznych w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa i zasad współżycia społecznego . Tu należałoby wskazać, iż Straż Miejska przymyka oczy na grupy młodzieży przesiadujące w parku ul. Ks. DZ. W. Bochenka. Młodzież ta siedzi na skraju parku pijąc alkohol. Są to już duże grupy czasem nawet kilkunastoosobowe. Drugie miejsce, którego Strażnicy starają się nie zauważyć to są okolice Stawów. Miejsce to miało być miejscem rekreacyjnym. utworzono ścieżki dla biegaczy i rowerzystów. Niestety więcej w ostatnim okresie jest tam jednak osób pijących alkohol, słuchających głośnej muzyki z zaparkowanych samochodów.A nawet co raz częściej palących grilla przy miejscach przeznaczonych do ćwiczeń.  
Przeciwdziałanie naruszeniom spokoju i porządku publicznego w związku ze sprzedażą oraz podawaniem napojów alkoholowych poprzez między innymi: egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych 
Przeciwdziałanie przypadkom zanieczyszczania terenów zieleni i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych - i tu warto wskazać osoby spacerujące ze swoimi pupilkami, które załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na wszystkich dostępnych trawnikach, skwerach. Właściciele (nie wszyscy oczywiście) zapominają, ze to do nich należy obowiązek posprzątania po swoich zwierzakach. Dodatkowo egzekwowanie prowadzania psów na smyczach chyba też leży w gestii Strażników. 
Kontrola przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie posiadanych uprawnień - Dziś byłam świadkiem jak Strażnicy w godzinach popołudniowych przechodzili obok samochodów zaparkowanych na przejściu dla pieszych-  dodatkowo jeden z nich na skrzyżowaniu- przy lodziarni na ulicy Daszyńskiego. Jest to miejsce w którym bardzo często "kierowcy"parkują swoje samochody można powiedzieć, że tuż pod nosem naszych Strażników. Dodatkowo parkingiem stał się kończący się pad przed nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Obornickiej i Żołnierzy Września. Ulica Chrobrego to kolejne miejsce częstego parkowania samochodów pomimo, iż ustawiony jest przy ulicy znak zakazu zatrzymywania. Są to ciągle te same samochody, które nie podjeżdżają na tzw chwilkę. Zastanawiające jest też parkowanie samochodów na ulicy Żołnierzy Września gdzie widoczne jest, że kierowcy, żeby zaparkować samochód łamią przepisy przekraczając podwójną linię ciągła. Do tego dochodzą ulica Kościelna, Daszyńskiego, Rynek z autami zaparkowanymi prawie na przejściach dla pieszych. 
 
Zwracam się z prośbą o zainteresowanie tym problemem ponieważ obserwując nasze miasto nasuwa mi się tylko jedno pytanie czy Straż Miejska została powołana, żeby tolerować bezprawie? 
 
--
pozdrawiam
Barbara Wojtkowiak
NOWa gazeta trzebnicka
tel. 609-795-096
     (071) 312-19-62
www.nowagazeta.pl "

oraz odpowiedź na pismo

 

Trzebnica, dnia 23.08.2013
SM.1431.3.2013


 

 
Sz. P.  Redaktor
Barbara Wojtkowiak

 


 

 
W związku z otrzymanym mailem z dnia 09.08.2013r dotyczącym pisma Waszej Czytelniczki w sprawie zadań Straży Miejskiej w Trzebnicy poniżej przedstawiam swoje stanowisko w tej sprawie.
Zadania straży gminnych (miejskich) uregulowane są w w art. 10 ust.1 oraz w art. 11.ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), które brzmią następująco:
art. 10 ust 1.Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z
ustaw i aktów prawa miejscowego.
Art. 11 ust. 1. Do zadań straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 
Przedstawiony w ustawie katalog zadań jest otwarty i podlega częstym modyfikacjom, wynikającym ze zmian ustaw szczególnych. Jest to katalog podstawowy, który może być dostosowywany do lokalnych potrzeb oraz możliwości danej straży.
W przypadku Straży Miejskiej w Trzebnicy „dostosowanie” nastąpiło w formie wytycznych Burmistrza Gminy Trzebnica, które zostały opublikowane na stronach internetowych i na które to powołuje się Wasza Czytelniczka. W tym miejscu należy podkreślić, że wprowadzenie tego typu wytycznych nie zwalnia straży od realizacji innych, wynikających z wprost ustawy zadań. Zadanie te realizujemy na terenie całej Gminy, nie tylko na obszarze miejskim.
Ponieważ przekazane pismo nie zawiera pytań, na które możliwe byłoby udzielenie konkretnej odpowiedzi – z wyjątkiem zamykającego pismo retorycznego zapytania, pozwolę sobie ustosunkować się do zagadnień w nim poruszonych.
Na terenie Trzebnicy można wymienić wiele miejsc, w których dochodzi do jednoczesnego przebywania większych grup osób (nie tylko młodzieży ale również osób dorosłych), które nie zawsze zachowują się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Wszystkie te miejsca są systematycznie kontrolowane przez strażników, jednakże nie jest możliwe objęcie wszystkich czy nawet tylko dwóch wymienionych w piśmie Czytelniczki lokalizacji stałym, fizycznym nadzorem funkcjonariuszy. Mając tego pełną świadomość wytypowano te lokalizacje do objęcia nadzorem monitoringu miejskiego.
Zwracam uwagę, że przebywanie grupy młodzieży w takim miejscu samo w sobie nie stanowi czynu zabronionego, nie daje więc podstaw do podejmowania interwencji strażnikom. Ustalenie czy w danej sytuacji doszło do naruszenia prawa następuje indywidualnie, zaś wynik takiego działania nie jest znany osobom obserwującym zdarzenie, co niejednokrotnie rodzi u nich wrażenie braku reakcji strażników. Przykładowo wokół Parku Miejskiego znajdują się tereny prywatne, na których nie obowiązuje ustawowy zakaz spożywania alkoholu – w tej sytuacji funkcjonariusze podejmują czynności jedynie wówczas gdy mają uzasadnione podejrzenie, że wśród osób spożywających alkohol znajdują się osoby nieletnie. Również podniesiony w piśmie Czytelniczki problem „głośnego słuchania muzyki z zaparkowanych samochodów” nie jest samoistną podstawą do podejmowania interwencji, mimo że jest to zachowanie ewidentnie świadczące o braku kultury osobistej i poszanowania spokoju innych osób. W takim przypadku podstawą interwencji jest zgłoszenie osoby, której spokój zakłócono – i nie może to być zgłoszenie anonimowe.
Odnośnie informacji o grillowaniu przy ścieżce zdrowia na ul. Leśnej dotychczas nie odnotowaliśmy takich zgłoszeń ani interwencji. Zwrócimy na to uwagę i jeżeli okaże się, że stanowi to problem zwrócimy się do zarządcy terenu o uregulowanie tej kwestii w regulaminie obiektu. Zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami zabronione jest palenie otwartego ognia (grill nie kwalifikuje się do tej kategorii) w odległości mniejszej niż 100m od linii lasu, zabudowań lub upraw zbóż. Zakaz ten nie dotyczy jednak grillowania o ile nie został odrębnie wprowadzony przez właściciela terenu – jak ma to miejsce np. w przypadku Lasów Państwowych. Podkreślam, że osoby używające grilla zobowiązane są do zapewnienia pełnej kontroli nad nim, zgodnie z ogólnymi przepisami przeciwpożarowymi a także do zachowania użytkowanego miejsca w czystości i porządku.
Kolejną poruszoną kwestią jest przestrzeganie przez właścicieli zwierząt ciążących na nich obowiązków. Zgadzam się z Czytelniczką, że niektórzy właściciele zwierząt - nie tylko psów - często o nich zapominają. W działaniach trzebnickiej straży interwencje wobec właścicieli zwierząt w większości przypadków kończą się stosowaniem tzw. środków oddziaływania wychowawczego, które z reguły przynoszą spodziewany efekt – przez trzy lata naszej odnotowaliśmy jedynie kilku „recydywistów”, wobec których konieczne było zastosowanie postępowania mandatowego. W tej kwestii główny nacisk kładziemy na edukację i podnoszenie świadomości właścicieli zwierząt.
Ostatnim problemem wymienionym w piśmie Waszej Czytelniczki jest kwestia parkowania pojazdów na terenie miasta. W centrum Trzebnicy występuje nadal niedobór miejsc parkingowych – mimo iż w całym mieście ilość parkingów znacznie wzrosła w ostatnich latach. Po części niedobór ten wynika ze stałego wzrostu liczby pojazdów poruszających się po mieście, po części z przekonania kierujących, że zawsze najlepiej jest podjechać pod same drzwi sklepu lub banku. Tymczasem niejednokrotnie szybciej można załatwić swoje sprawy parkując na pobliskim parkingu i fundując sobie 5 minutowy spacer niż krążyć minutami wypatrując „luki”, w której można zmieścić samochód. Brak miejsc postojowych powodował, że w dotychczasowej organizacji ruchu na ul. Daszyńskiego, w Rynku i na ul. Kościelnej niejednokrotnie parkingi kończą się bezpośrednio przed przejściami dla pieszych – kierowcy parkując na takich miejscach nie popełniają wykroczeń, gdyż zgodnie z ustawą znaki drogowe (w tym przypadku wyznaczające parking) mają pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami ruchu (zakaz postoju bliżej niż 10m od przejścia dla pieszych).
Inna sytuacja ma miejsce na takich ulicach jak np. przywołana ul. Chrobrego – tu z reguły mamy do czynienia z pojazdami mieszkańców, którzy „na chwilę” - co słusznie zauważyła Czytelniczka - pozostawili pojazd przed własną posesją zamiast wjechać na jej teren.
Przyjmuję uwagę Czytelniczki dotyczącą parkowania na wyremontowanym odcinku ul. Obornickiej - w tym przypadku zlecę strażnikom podjęcie stosownych działań, lecz muszę jednocześnie odmówić przyjęcia uwagi dotyczącej przekraczania przez kierujących linii ciągłych na ul. Żołnierzy Września – ten zakres kontroli ruchu drogowego jest zastrzeżony dla funkcjonariuszy Policji.
Ustosunkowując się do wniosku o „weryfikację zadań” - działania Straży Miejskiej w Trzebnicy podlegają, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o strażach(...), nadzorowi Burmistrza Gminy Trzebnica, zaś w zakresie stosowania środków służących realizacji tych zadań Wojewodzie Dolnośląskiemu. Po planowej kontroli zrealizowanej w ubiegłym roku na polecenie Wojewody, Straż Miejska w Trzebnicy uzyskała ocenę pozytywną.
Reasumując – i jednocześnie odpowiadając na końcowe pytanie Czytelniczki – Straż Miejska w Trzebnicy nie została powołana żeby tolerować bezprawie, gdyż działania w poruszonych powyżej sprawach były, są i będą realizowane przez strażników. Straż Miejska w Trzebnicy nie została powołana również żeby być jedynie środkiem represji, ale by poprzez swoje działania w środowisku lokalnym wpływać na ogólną poprawę warunków życia mieszkańców.
 
Z poważaniem
 
Komendant Straży Miejskiej
Krzysztof Zasieczny